Zarządzanie dla Top-managementu

WARSZTAT DLA KIEROWNIKÓW/DYREKTORÓW
WYŻSZEGO SZCZEBLA

Zarządzanie dla zwiększenia produktywności

Kierownik/Dyrektor wyższego szczebla uruchamia swoimi decyzjami działania podległego personelu. Zwykle nie angażuje się bezpośrednio w nadzór nad operacyjnym funkcjonowaniem organizacji. Bywa dość często, że staje się niejako odcięty od procesów, które sam uruchomił, a mimo to odpowiada za efektywność  pracowników, co za tym idzie, za produktywność całej organizacji!

Straty  powstają w miejscu wykonywania pracy, zmniejszają produktywność całego przedsiębiorstwa. Badania wykazują, że straty wynikają również z utraty kontroli przez kierownictwo wyższego szczebla nad uruchomionymi przez nich działaniami. Kierownicy wyższego szczebla, to zwykle osoby zajęte sprawami o wadze strategicznej, i stąd mające mniej czasu na działania operacyjne.

Warsztat, który Państwu proponujemy, ma na celu wyposażenie kierowników/dyrektorów wyższego szczebla w jednolitą umiejętność zarządzania, która prowadzi do sprawowania nadzoru nad działalnością operacyjną i w rezultacie nad  produktywnością, dzięki precyzji w zarządzaniu..

Trening/warsztat sprzyja najważniejszym koncepcjom zarządzania: kaizen, six  sigma, lean management, activity based costing, just in time.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ NASZE INNE TRENINGI »

Uzyskane umiejętności:

Kierownik  posługuje się strukturą zarządzania cel-plan-przydzielanie zadań-kontrola

Kierownik analizuje proces pracy i rozkładać go na poszczególne czynności pracy. Rozpoznaje straty czasu i wykrywa ich przyczyny. Planuje i wdraża akcje korygujące dla eliminowania przyczyn strat.

Kierownik posługuje się celami SMART. Rozkłada cele długoterminowe na cele krótkoterminowe. Umie tworzyć cele dla  poszczególnych czynności pracy.

Kierownik efektywnie  komunikuje się zarówno z pracownikiem, jak i zarządem.

Kierownik rozumie przyczyny  nieporozumień, nie unika trudnych tematów, jest asertywny w komunikacji – umie komunikować nie wzbudzając agresji i jednocześnie osiągając założone cele.

Kierownik porównuje wykonanie z celem.  Umie rozpoznać przyczynę ( braki w motywacji lub umiejętności) odpowiedzialną za różnicę. Zna sposoby motywowania.

Kierownik asertywnie konfrontuje się z pracownikami niewykonującymi zadań. Potrafi przeprowadzić rozmowy w odpowiedzi na różne trudne sytuacje.

Opis szkolenia:

Trening służy opanowaniu sztuki zarządzania, uczy i ćwiczy wszystkie jej elementy: ustanawianie celu, planowanie, przydzielanie zadań, kontrolę – jako porównanie wykonania z celem z nastawieniem na wykrycie różnic – oraz przygotowanie i wdrożenie środków korygujących w odpowiedzi na wykryte różnice. Trening/warsztat ukazuje i uczy jak osiągać produktywność czynności pracowników i skuteczność czynności własnych,. Warsztaty prowadzone są wg najnowszych technik uczenia ludzi dorosłych. Zaletą szkolenia jest jego bardzo dynamiczny przebieg i przemyślany dobór ćwiczeń, dzięki któremu uzyskujemy dużą skuteczność wpływania na zmiany zachowań uczestników.

Program Treningu Zarządzanie dla zwiększenia produktywności:

1.Czym jest zarządzanie

Kroki zarządzania są powiązane!
Czym jest efektywność?
Zarządzanie innymi analogiczne do zarządzania sobą.

2.Zarządzanie jako system – gwarancja wyeliminowania strat czasu, praca ze zmniejszonym wysiłkiem i lepszymi efektami

Odkrycie porządku jako głównego warunku sukcesu zespołu  – efektywnego wykorzystania czasu i wysiłku członków zespołu. Odkrycie fenomenu efektywności zespołu przez eliminacje strat czasu. Straty jawne i ukryte

3.Tworzenie celu – głównego narzędzia zarządzania

Tworzenie celów SMART.
Hierarchia celów.
Rozkładanie celów głównych i długoterminowych na cele instrumentalne
i dochodzenie aż do celów czynności
W jaki sposób cel motywuje?

4.Przydzielanie zadań – komunikacja

Przydzielanie zadań jest komunikacją!
Efektywna/asertywna komunikacja:
- werbalna/niewerbalna
- pytania zamknięte/otwarte,
- aktywne słuchanie, parafraza, odzwierciedlanie
- komunikaty typu „ty” i typu „ja”.

5.Kontrola porównanie wykonania z celem, wykrycie różnicy i znalezienie jej przyczyny

Przyczyny odpowiedzialne za różnice miedzy wykonaniem a celem.
Braki w umiejętności lub w motywacji jako przyczyny różnic.
Co to jest motywacja? Kara i nagroda w motywacji. Style poznawcze, co motywuje kogo?

6.Działania korygujące w reakcji na różnicę

Konfrontacja – procedura egzekwowania  w sytuacji  niewykonania przez pracowników zleconych zadań
Różne postawy podwładnych, zachowania, emocje. Jak  asertywnie radzić sobie z nimi?

Comments are closed.

  • Stay Connected